Main content

Alert message

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ ร่วมบรรจุกล่องยาและเวชภัณฑ์ประจำบ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน นำไปมอบให้กับ วินมอเตอร์ไซด์รับจ้างการสื่อสารแจ้งวัฒนะ ซอย7 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ ร่วมบรรจุกล่องยาและเวชภัณฑ์ประจำบ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับหน่วยงานเอกชน มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจัดหาเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องรับรองติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ถนนราชวิถี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์
จำนวน 200 ชุด และมอบถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ให้กับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็น จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีจิตกุศล
ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยและโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นในการกักตัวทำตามคำแนะนำของแพทย์ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันที่ 22 เมษายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยมอบ "ถังห่วงใยสู้ภัยไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)" ความร่วมแรงร่วมใจจะพาเราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อนำไปแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นในการกักตัวทำตามคำแนะนำของแพทย์ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)