Main content

Alert message

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันที่13 กุมภาพันธ์ 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2 บุญใหญ่ ณ อาคาร 100 พระชันษา วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อนำไปสร้าง หุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ ณ วัดรัตนวนาราม อ.บ่อไร่ จ.ตราด และสร้างเสมายอดมงกุฎหุ้มทองคำ จำนวน 8 องค์ ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

 คุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมกิจการของชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีคุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้านและสมาชิกชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ 

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรม "วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในการนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหาร พลเรือน อาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมโครงการประชารัฐ ตลาดธงน้ำเงิน ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากมือผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรงให้แก่ข้าราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย 

วันที่ 26 มกราคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค,อุปกรณ์ทางการศึกษา, เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร
 

วันที่ 25 มกราคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค, อุปกรณ์ทางการศึกษา, เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้านให้แก่ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านนามะอื้นอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร