Main content

Alert message

ประวัติสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

เดิมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ใช้ชื่อว่า “สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด” ซึ่ง คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ภริยา พลเอกเสริม ณ นคร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2521 โดยจัดตั้งเป็นชมรมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกแม่บ้านฯ ที่มีความศรัทธา และเสียสละ ทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานตามนโยบายของกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมถึงให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล ในด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆ

ต่อมาปี พ.ศ.2530 คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ดำเนินการต่อเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด” (สม.บก.ทหาร) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Supreme Command Headquarters Wive’s Association (SCHWA) มีคุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ภริยา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นนายกสมาคมแม่บ้าน
กองบัญชาการทหารสูงสุด ท่านแรก

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้ยึดถือวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็นต้นมา

his 07      คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ

                                                          คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร                          คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ                                            

ในปี พ.ศ.2551 ได้มีการจัดส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมใหม่ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2551 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 โดยมาตรา 17 ของพระราชบัญญัตินี้ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แปรสภาพเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย โดยเป็นส่วนราชการในกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทย ในการเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบ

จากพระราชบัญญัติดังกล่าว สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย” (สม.บก.ทท.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Royal Thai Armed Forces Headquarters Wive’s Association” (RTARFWA) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา

 

---------------------------------------------------------