Main content

Alert message

วันที่ 27 มีนาคม 2563

 สมาคมแม่บ้านบก.ทท. ได้ประสานกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 จ.ยะลา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการนำอาหารแห้ง อาหารแช่แข็งฮาลาล ขนม น้ำดื่ม ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา

ป้องกันโควิด​19​

พล.ต.ภาณุพงศ์​  สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร​.สปท.เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยนำหน้ากากผ้าจำนวน 200 ผืนมอบให้ผู้สื่อข่าวสายทหาร​โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 25 มีนาคม 2563

 คุณสุมิตรา นุชบุษบา เลขานุการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบแอลกอฮอล์ 99% สำหรับทำสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% จำนวน 320 ลิตร จากพล.ต.ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2563

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
และคุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะแม่บ้านฯ นำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ขวด และหน้ากากผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น แจกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้

วันที่ 20 มีนาคม 2563

 คุณจิราพรรณ  เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 54 ลิตร สำหรับนำไปผลิตเจลล้างมือ รวมทั้งขวดบรรจุแบบหัวปั๊มและหัวฉีดสเปย์  จำนวน 1,008 ขวด

วันที่ 20 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบรรจุ"เจลล้างมือ" ใส่ขวด และยังคงผลิตหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนผู้ที่มีความต้องการใช้หน้ากากและเจลล้างมือ

วันที่ 18 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบ เจลล้างมือ จาก คุณศิริวรรณ ปฐมเอม ภริยาผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ พร้อมคณะ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ที่มีความจำเป็น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ