Main content

Alert message

1 resize
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2524
2 resize
คุณหญิงอุไรวรรณ เกิดผล
1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2526
2 resize
คุณหญิงทรงสมร คชเสนี
1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
2 resize
คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ
1 ตุลาคม 2530 - 31 มีนาคม 2533
2 resize
พันเอกหญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์
1 เมษายน 2533 - 30 กันยายน 2534
2 resize
คุณหญิงวรรณี คราประยูร
1 ตุลาคม 2534 - 5 เมษายน 2535
2 resize
คุณหญิงวันทนา โรจนนิล
6 เมษายน 2535 - 31 กรกฎาคม 2535
2 resize
คุณหญิงพอใจ อภิจารี
1 สิงหาคม 2535 - 30 กันยายน 2537
2 resize
คุณหญิงสุภา วุฒิศิริ
1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538
2 resize
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
2 resize
คุณหญิงทัศนีย์ อัมพรพิสิฏฐ์
1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2543
2 resize
คุณหญิงธนวันต์ ชูศรี
1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544
2 resize
คุณหญิงพันทิพา ยุทธวงศ์
1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545
2 resize
พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
2 resize
คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์
1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
2 resize
คุณวีณา ชินวัตร
1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
2 resize
รศ.รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์
1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549
2 resize
พลตรีหญิง แพทย์หญิง นุชา เนียมประดิษฐ์
1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551
2 resize
คุณภรณี จักกาบาตร์
1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554
2 resize
คุณเพ็ญลักษณ์ ปฏิมาประกร
1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557
2 resize
คุณวิชชุดา สง่าเนตร
1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
2 resize
พลตรีหญิง รัชดา เกาฏีระ
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
2 resize
คุณวรรณวิมล สุวรรณอัตถ์
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
2 resize
คุณจิราพร ศรีสุวรรณ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
 

2 resize
คุณจิราพรรณ เบญญศรี
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563

 

---------------------------------------------------------