Main content

Alert message

ที่ตั้งสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

เดิมตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ 68 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุเสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220

old

ต่อมาในปี พ.ศ.2562 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาอนุมัติให้ย้ายที่ทำการสมาคมแม่บ้าน
กองบัญชาการกองทัพไทยใหม่ ในบริเวณสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนน แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้เพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับการปฏิบัติกิจกรรม
ของสมาชิกสมาคมฯ และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

new

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

127 ซอย แจ้งวัฒนะ 7 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร: 02 575 6152


วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์  (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)
เวลาทำการ : 
08:30 - 16:30