Main content

Alert message

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรม "วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในการนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหาร พลเรือน อาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมโครงการประชารัฐ ตลาดธงน้ำเงิน ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากมือผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรงให้แก่ข้าราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย 

วันที่ 26 มกราคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค,อุปกรณ์ทางการศึกษา, เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร
 

วันที่ 25 มกราคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค, อุปกรณ์ทางการศึกษา, เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้านให้แก่ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านนามะอื้นอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 24 มกราคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการ กองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ชุดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ ทหาร ณ ฐานฯ วัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วย สนภ.3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

คุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง