Main content

Alert message

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับหน่วยงานเอกชน มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจัดหาเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องรับรองติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ถนนราชวิถี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์
จำนวน 200 ชุด และมอบถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ให้กับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็น จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีจิตกุศล
ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยและโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นในการกักตัวทำตามคำแนะนำของแพทย์ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันที่ 22 เมษายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยมอบ "ถังห่วงใยสู้ภัยไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)" ความร่วมแรงร่วมใจจะพาเราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อนำไปแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นในการกักตัวทำตามคำแนะนำของแพทย์ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันที่ 21 เมษายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ ร่วมบรรจุ
"ถังห่วงใยสู้ภัยไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)" ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเตรียมแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความประสงค์ต้องการใช้สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตามนโยบายกองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยประชาชน ร่วมมือกันปฏิบัติและทำตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ความร่วมใจของคนไทยจะพาเราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันที่ 23 มีนาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านที่พักอาศัยและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย ณ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีจิตกุศล
 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ และกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ