Main content

Alert message

วันที่ 12 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบรรจุ"เจลล้างมือ" ใส่ขวด และคงยังผลิตหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนผู้ที่มีความต้องการ

11 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ รับมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นทางด้านสาธารณสุข จากนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 1)

สมาคมแม่บ้าน ทำกิจกรรมผลิตหน้ากากผ้า ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ COVID-19 ตามนโยบายท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด กำหนดไว้ จำนวน 15,000 ชิ้นโดยจะนำไปมอบให้กับกำลังพล ประชาชน และพระภิษุสงฆ์ ที่มีความจำเป็น เพื่อช่วยลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย 

9 มี.ค.63 รายการ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน นำเสนอข่าว บก.ทท. ให้การสนับสนุนกำลังพล ในการบรรจุหน้ากากอนามัยให้แก่กรมการค้าภายใน และให้การสนับสนุนแก่บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จำกัด ในการขนส่งหน้ากากอนามัยจาก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.พิษณุโลก

วันที่ 5 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ จัดกิจกรรม ร่วมผลิตหน้ากากผ้า ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ COVID-19 ตามนโยบายท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด

วันที่ 4 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ จัดกิจกรรม "ยิ่งให้(บุญ) ยิ่งได้(บุญ) ครั้งที่ 2/2563 โดยรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกำลังพล และประชาชนทั่วไป ในราคาถูก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วย สนภ.๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา