Main content

Alert message

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ ยาสามัญประจำบ้านข้าวสาร ขนมเวเฟอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อาหารเสริม ผ้าห่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า รวมทั้งเงินสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ให้กับนายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ มอบเงินให้กับ พล.อ. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งมอบความห่วงใยและบำรุงขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่ยังรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก

วันที่ 28 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เข้าพบคุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 26 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองทัพอากาศ ครบรอบปีที่ 37 และพบปะประสานสัมพันธ์กับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

วันที่ 26 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรม "วันทหารผ่านศึก” ประจำปี 2565 โดยมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

วันที่ 25 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล

วันที่ 24 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมสาธารณกุศล มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน